კურსის აღწერა

ქართული ენის ინტეგრირებული კურსი განკუთვნილია ნებისმიერი ასაკისა და დონის ყველა სტუდენტისათვის. იგი მოიცავს სიტუაციებს, ლექსიკასა და გრამატიკას, რომლებიც აუცილებელია სტუდენტების B2 დონეზე გადასაყვანად, ასევე ზოგიერთ დამატებით სტრუქტურას, რომლებიც მოითხოვება უფრო მაღალ დონეზე. კურსში შედის დიალოგები და მოკლე ტექსტები, ახალი ლექსიკის დეტალური ახსნითა და ამ ლექსიკის შემდგომი ათვისებით მომდევნო ეტაპზე გადასვლამდე.

კომუნიკაციური და სიტუაციებზე დაფუძნებული სავარჯიშოები, რომლებიც აყალიბებს ახალი ლექსიკის გამოყენებისა და გაგების პრაქტიკულ უნარებს, სტუდენტებს იმის სწავლაში დაეხმარება, თუ როგორ უნდა გაართვან ქართულად თავი კონკრეტულ სიტუაციებს.

კურსის განკარგულებაშია უამრავი მასალა ზეპირი მუშაობისათვის. მათ შორისაა „ქართული რეალიები“, რომლებიც წარმოადგენს ქართული ყოველდღიური ცხოვრების საფუძველზე შედგენილ დოკუმენტებს.

კურსზე განსაკუთრებული ყურადღება ეთმობა გრამატიკულ ნაწილს. განმარტებები მკაცრად არის დაკავშირებული ერთი გაკვეთილის მასალასთან და შესაბამისად, არ ატარებს ამომწურავ ხასიათს. გრამატიკის ყოველი ახალი პუნქტის ახსნას მოსდევს შესაბამისი სავარჯიშოები.

კურსი მოიცავს იმპროვიზაციებს, როლურ თამაშებს, სავარჯიშოებს. ეს საშუალებას აძლევს სტუდენტებს, გამოიყენონ გაკვეთილის მსვლელობისას შესწავლილი ახალი ლექსიკა და სტრუქტურები რეალურ ცხოვრებისეულ სიტუაციებში ურთიერთობისას.

და ბოლოს, კურსის განკარგულებაშია უამრავი ავთენტური ვიდეომასალა ქართულ ენაზე, რომელიც მოიცავს მულტფილმებს, დოკუმენტურ ფილმებს საქართველოს ისტორიისა და კულტურის შესახებ და ასევე კინოფილმებს.

 

ქართულის, როგორც უცხო ენის, ფლობის დონეების სტანდარტი

ენის ფლობის ექვს დონიანი სისტემა:

A ( A1-A2) ელემენტარულად ფლობა ; B (B1-B2) დამოუკიდებლად ფლობა; C (C1-C2) თავისუფლად ფლობა.

 

A1-ენის გასაღები

  • ენის ფლობის ყველაზე დაბალი დონე, რომლის ფარგლებში შემსწავლელს აქვს კითხვის, მოსმენისა და წერის ელემენტარული უნარი. მას ასევე შეუძლია ძალიან მარტივ საუბარში მონაწილეობა.

A2- ენის საფუძველი

  • ეს არის ენის ფლობის დონე, როდესაც შემსწავლელს შეუძლია საუბარში უფრო აქტიური მონაწილეობა, თუმცა იგი კვლავ მწირად ფლობს გამოხატვის ფორმებს და სჭირდება თანამოსაუბრის დახმარება. ამ დონეზე შემსწავლელს უვითარდება მონოლოგის წარმართვისა და ყოველდღიურ ყოფით თემებზე საუბრის უნარი.

B1-ზღვრული დონე

  • ეს დონე ხასიათდება ორი განსხვავებული ნიშნით. სახელდობრ, შემსწავლელს შეუძლია:დიალოგის წარმართვა მთელ რიგ განსხვავებულ სიტუაციებში; ყოველდღიური ცხოვრებისეული ამოცანების დაძლევა, რამდენადაც მას უვითარდება სხვადასხვა მოცულობის ინფორმაციის გაცვლის უნარი. ზღვრული დონე უმეტესად უცხო ქვეყანაში მოკლე დროით ჩამსვლელებისათვისაა გათვალისწინებული.

B2- ზღვრული განვითარებული დონე

  • ამ დონეზე შემსწავლელს თავისუფლად შეუძლია: კომუნიკაციის დამყარება; ბუნებრივი, ძალდაუტანებელი საუბრის წარმართვა; დაწვრილებით გაგება ყველაფერი იმისა, რასაც სალიტერატურო ენით ეუბნებიან, თუნდაც ხმაური უშლიდეს ხელს. ენის ცოდნის ამ საფეხურზე, შემსწავლელს შეუძლია გაუგებრობის გამომწვევი შეცდომების გასწორება, მას უვითარდება არგუმენტირებული დისკუსიისა და საქმიანი საუბრის წარმართვის ჩვევები.

C1- პროფესიონალური დონე

  • ამ დონეზე შემსწავლელი ფლობს ენობრივ საშუალებათა ფართო სპექტრს და შეუძლია თავისუფალი, შეუფერხებელი მეტყველება.

C2- სრულყოფილი დონე

  • ეს დონე წარმოაჩენს სიზუსტისა და ენობრივ საშუალებათა დაუბრკოლებლად გამოყენების ძალიან მაღალ ხარისხს, თუმცა იგი მაინც არ უტოლდება მშობლიურ ენაზე მოსაუბრის ენის ფლობის სრულყოფილი დონის კომპეტენციას.

ქართული ანბანი

ქართული ანბანი მსოფლიოს უძველეს ორიგინალურ ანბანთა შორის ერთ-ერთი ყველაზე სრულყოფილი ანბანია. თანამედროვე ქართულში 33 ასო–ბგერაა — 5 ხმოვანი და 28 თანხმოვანი. ყოველ ფონემას თავისი შესატყვისი გრაფემა აქვს. ბევრი სხვა ენისგან განსხვავებით, ქართულ ანბანს არა აქვს დიდი ასოები, თუმცა ძველი ქართული დამწერლობა მთავრულ ასოებს იყენებდა. მოგვიანებით ეს ასოები მხოლოდ აბზაცების დასაწყისში გამოიყენებოდა, როგორც ტექსტის მინიატურული გაფორმება.

ქართულმა დამწერლობამ განვითარების პროცესში სამჯერ იცვალა სახე და, შესაბამისად, ასოთა მოხაზულობის სამი ვარიანტი არსებობს: ასომთავრული, ნუსხური და მხედრული. ნუსხური დამწერლობა ასომთავრულის განვითრების შედეგია, ხოლო მხედრული — ნუსხურისა. ძველ ქართულ ანბანში 38 ასო იყო, XIX საუკუნეში ანბანიდან ამოიღეს 5 გრაფემა, რომლებიც ცოცხალ მეტყველებაში აღარ გამოიყენებოდა.

 

14 აპრილს ქართული ენის დღე აღინიშნება!