Менеджмент

Goga Askurava

Goga Askurava

Founder

Eka Chochua

Eka Chochua

Founder and General Director

Ana Sadradze

Ani Sadradze

Lawyer

Ana Kapanadze

Ana Kapanadze

PR Manager

Levan Kvirikashvili

Levan Kvirikashvili

Head of Sales Department

Ia Askurava

Ia Askurava

Sales Manager

Nato Tolordava

Nato Tolordava

Sales Manager

Nino Lursmanashvili

Nino Lursmanashvili

Sales Manager