Improve Your English

10 სტრატეგია ინგლისური ენის ცოდნის დასახვეწად

10 სტრატეგია ინგლისური ენის ცოდნის დასახვეწად   ინგლისური ენის დახვეწა დიდ დროსა და პრაქტიკას მოითხოვს. პრაქტიკა მეტად მნიშვნელოვანია არა მხოლოდ ინგლისური ენის ცოდნისა და უნარების გასაუმჯობესებლად, არამედ არსებულის შესანარჩუნებლად. გთავაზობთ პრაქტიკის გაუმჯობესების რამდენიმე ეფექტურ სტრატეგიას; თავად განსაზღვრეთ, რომელია თქვენთვის საუკეთესო. 4 რჩევა ეფექტური სტრატეგიული გეგმის შესადგენად   ინგლისური ენის ცოდნისა და პრაქტიკის გაუმჯობესების მიზნით შეიმუშავეთ